ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ


ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մանրէաբանությունը մի գիտություն է, որը ուսումնասիրում է մանրէների արտաքին ձևը, մորֆոլոգիական, ֆիզիոլոգիական, առանձնահատկությունները, դերը մարդու, բույսերի, կենդանիների կյանքում:


Մանրէները անզեն աչքով անտեսանելի են, և դասակարգվում են` նախակենդանիներ, վիրուսներ, բակտերիաներ, սնկեր, սպիրոէտաններ, ռիկենստիաներ, և այլն: Մանրէների մեծ  ...

Մանրէների սնուցումը

Մանրէների բջջում նրանց բնորոշ օրգանական նյութերի սինթեզի համար անհրաժեշտ են նյութեր, որը նրանք ստանում են սնուցման ...


0 մեկնաբանություն(ներ):