ՄԱՐԴՈՒ ԱՆԱՏՈՄԻԱ


Անատոմիան ուսումնասիրում է մարմնի կառուցվածքը, նրա օրգանների ձևը, տեղադրությունը:

Բազմաբջիջ կենդանու օրգանիզմը կազմված է բջիջներից և միջանկյալ...

Հյուսվածքը միատեսակ ծագում և կառուցվածք ունեցող բջիջների և միջբջջային ամբողջականությունն է:

Տարբերվում են 4 տեսակի  ...


Գեղղձերը օրգանիզմում կատարում են հյութազատիչ ֆունկցիա: Նրանց արտազատած նյութերը կարևոր նշանակություն ունեն օրգանիզմում տեղի ունեցող պրոցեսների համար: Գեղձերի մի մասը ինքնուրույն օրգաններ են, օրինակ` հարականջային թքագեղձը, ենթաստամոքսային թքագեղձը: Գեղձերի մեծ մասը էպիթելի ...Արյունը հեղուկ հյուսվածք է` կազմված պլազմայից և նրա մեջ լողացող ձևավոր տարերրից: Այն գտնվում է արյունատար անոթների համակարգի մեջ և սրտի աշխատանքի շնորհիվ անընդհատ շարժման մեջ է:

Արյունը, ավիշը և միջհյուսվածքային հեղուկը օրգանիզմի ներքին...


Օրգանը օրգազիզմի առանձացված հատվածն է, որն ունի որոշակի ձև տեղադրություն, դիրք, կառուցվածք և ֆունկցիա:  Օրգանը կազմված է հյուսվածքներիցորոնցից մեկը կամ մի քանիսը այդ օրգանի համար հանդիսանում է հիմնական հյուսվածք, և կատարում է նրան ֆունկցիան:  Այսպիսի հյուսվածքը կոչվում է պարենխիմա: Օրինակ` լյարդի պարենխիման կազմված է գեղձային էպիթելային հյուսվածքից: հեպադոցիտներից: Իսկ բարակ աղիքների համար հիմնական հյուսվածքներ են հանդիսանում հարթ մկանային հյուսվածքը,  գլանաձև ...Ոսկրային համակարգ

Յուրաքանչյուր ոսկր առանձին օրգան է, ունի որոշակի տեղադրություն, դիրք, կառուցվածք, և ֆունկցիա, նյարդավորում և անոթավորում: Ոսկրերը կազմված են ոսկրային հյուսվածքից, և արտաքինից պատված վերնոսկրով:  Վերջինս նույնպես...Սեռական հարաբերության ժամանակ հեշտոց է թափվում 3-5մլ սպերմա  (սպերմահեղուկ ), որը պարունակում է 300-500միլիոն սպերմատոզոիդներ: Սպերման, որն ունի հիմնային ռեակցիա, հիմնականում կուտակվում է հեշտոցի հետին ...Սիրտանոթային համակարգի անատոմիան և ֆիզիոլոգիան

Անոթային համակարգն ընդգրկում է արյունատար և ավշային համակարգերը:
Արյունատար համակարգի մեջ են մտնում սիրտը ևարյունատար` զարկերակներ, երակներ, և մազանոթներ, 
որոնք առաջացնում են ...Սիրտ (COR)

Քառախորշ միակազմ օրգան է: Գտնվում է կրծքավանդակում, առաջնային միջնորմի ստորին մասում, միջին գծից մեծ մասամբ դեպի ձախ: 

Սիրտը կոնաձև է, գագաթը  դարձած է դեպի վար` ձախ կամ առաջ, հիմքը դեպի վեր`  աջ և ետ: Արտաքինից դիտելիս պսակաձև ...Զգայարաններ: Տեսողական զգայարան

Տեսողական զգայարան` աչք (oculus)

Տեսողական զգայարանը կազմված է ակնագնդից, և նրան շրջապատող օժանդակ ապարատից:
Այս 2-ը ...Տեսողական զգայարան: Ակնագնդի ներքին կորիզը

Ակնագնդի ներքին կորիզը

Ակնագնդի ներքին կորիզը կազմված է թափանցիկ անոթազուրկ, լուսաբեկիչ միջավայրերից, որոնց միջով լուսային ճառագայթներն  անցնելիս բեկվում են հավաքվում մի...

0 մեկնաբանություն(ներ):