Մանրէների ֆիզիոլոգիան

Մանրէների ֆիզիոլոգիան
Մանրէների Ֆիզիոլոգիան  ուսումնասիրում է նրանց ֆունկցիաները` աճ, բազմացում սնուցում, շնչառություն և այլն:
Ֆիզիոլոգիական Պրոցեսների հիմքում ընկած է անընդհատ նյութափոխանակումը կամ մետաբոլիզմը որը իրենից ներկայացնում է 2 հակադարձ, բայց միմյանց հետ խիստ կապված պրոցեսների ամբողջականություն ացիմիլացիա և դիցիմիլացիա:
Ացիմիլացիան կամ պլաստիկ փոխանակությունը իրենից ներկայացնում է բջջի անհրաժեշտ օրգանական միացությունների սինթեզ, որի արդյունքում տեղի է ունենում էներգիայի ծախս:
Դիցիմիլացիան կամ էներգետիկ փոխանակությունը, օրգանական նյութերի օքսիդացման ռեակցիան է, որի արդյունքում անջատվում է էներգիան: Նությափոխանակության բոլոր պրոցեսները տեղի է ունենում բարձր ինտենսիվությամբ ֆորմետների մասնակցությամբ:
0 մեկնաբանություն(ներ):